fbpx

Hệ thống IIT800xA

Chương 3. Plant Explorer và Engineering Workplace

3.1. Mục tiêu của chương Khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể: Mô tả các cấu trúc phổ biến trong Aspect Directory Điều hướng trong Plant Explorer Xác định / cấu hình các aspect và object Sử dụng cùng một đối tượng trong các cấu trúc khác nhau 3.2. Plant Explorer/Engineering Workplace Plant Explorer / Engineering Workplace là các công cụ chủ yếu được [...]

Chương 2. Kiến trúc hệ thống 800xA

2.1. Mục tiêu của chương Khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể: Mô tả cấu trúc mạng trong kiến trúc 800xA Mô tả chức năng của các thành phần chính Giải thích khái niệm về Aspect và Object Giải thích các nguyên tắc của hệ thống Client / Server 2.2. Tổng quan về hệ thống Hệ thống Industrial IT 800xA (viết tắt là: IIT800xA) [...]

Chương 1. Giới thiệu nội dung khóa học 800xA và thư viện Mineral của ABB

1.1. Mục đích Tìm hiểu hoạt động và cấu hình hệ thống tự động hóa 800xA sử dụng thư viện Minerals. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên nắm được kiến trúc hệ thống của hệ thống tự động hóa và các thành phần phần cứng của hệ thống. Học viên có thể cấu hình, sửa đổi và [...]